DANH MỤC SẢN PHẨM

Chia sẻ 60 biểu mẫu hành chính nhân sự free cho những ai cần

Amall Việt Nam
Chủ Nhật, 21/08/2022

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực rất quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Bởi yếu tố đặc biệt là quản trị con người trong một tập thể, trong một công ty. Với bộ phận hành chính hoặc nhân sự thì những biểu mẫu hành chính là chất liệu thường dùng để góp nên thành công trong công việc hằng ngày của họ. Con người luôn được coi trọng với vai trò còn cao hơn cả tài chính, nguồn vốn, công nghệ... Điều đó khẳng định tâm quan trọng của công việc quản trị nhân sự, quản lý nguồn lực công ty, quản lý các nhân viên và các cán bộ khác trong doanh nghiệp.

amall.vn xin chia sẻ tới anh chị 60 biểu mẫu hành chính nhân sự giúp cho việc quản trị nhân sự chuyên nghiệp và thuận tiện

Link tải Bieu mau HCNS

Biểu mẫu HCNS\BMDT-01 Phiếu xác định nhu cầu đào tạo của bộ phận.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-02 Phiếu yêu cầu đào tạo của bộ phận.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-03 Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-04 Phiếu yêu cầu đào tạo hàng năm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-05A Bản kế hoạch đào tạo huấn luyện năm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-05B Kế hoạch đào tạo theo chức danh.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-06 Hồ sơ đào tạo huấn luyện cá nhân.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-07 Chương trình đào tạo.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-08 Thông báo kế hoạch đào tạo.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-10 Danh sách cán bộ được đào tạo.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-11 Danh sách giảng viên.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-12 Bản cam kết.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-13 Biên bản đào tạo nội bộ.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-14 Phiếu tổng hợp kết quả đào tạo.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-15 Phiếu đánh giá chất lượng học viên.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-16 Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-17 Tổng kết chương trình đào tạo năm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMDT-18 Phiếu thông tin đào tạo cá nhân.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNP-00 Chính sách ngày nghỉ của nhân viên.rtf
Biểu mẫu HCNS\BMNP-01 Đơn xin nghỉ phép.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNP-02 Đơn xin nghỉ việc không lương.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-00 Quy trình tuyển dụng.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-01 Phiếu yêu cầu tuyển dụng.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-02 Bảng kế hoạch tuyển dụng.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-03 Mẫu đơn xin việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-04 Bảng dữ liệu ứng viên.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-05 Bảng dữ liệu ứng viên vị trí cao cấp.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-06 Danh sách ứng viên.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-08 Thư mời phỏng vấn lần 1.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-09 Thư mời phỏng vấn lần 2.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-10 Phiếu xét duyệt hồ sơ.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-11 Thư cảm ơn tuyển dụng.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-12 Tờ trình tiếp nhận thử việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-13 Thư mời nhận việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNS-14 Bản cam kết bảo mật tiền lương.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNV-01 Đơn xin nghỉ việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMNV-02 Quyết định thanh lý hợp đồng.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-01 Tổng hợp đánh giá cán bộ.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-02 Tờ trình bổ nhiệm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-03 Quyết định bổ nhiệm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-04 Quyết định lương bổ nhiệm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-05 Tờ trình miễn nhiệm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-06 Quyết định miễn nhiệm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-07 Quyết định lương miễn nhiệm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-08 Tờ trình luân chuyển.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-09 Quyết định luân chuyển.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-10 Tờ trình điều động.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-11 Quyết định điều động.doc
Biểu mẫu HCNS\BMPT-12 Quyết định tiếp nhận.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-01 Quyết định tiếp nhận thử việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-02 Quyết định lương thử việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-03 Hợp đồng thử việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-04 Chương trình thử việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-05A Bảng đánh giá sau thời gian thử việc.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-05B Quyết định tiếp nhận chính thức.doc
Biểu mẫu HCNS\BMTV-06 Hợp đồng lao động.doc
Biểu mẫu HCNS\BMVP-01 Biên bản vị phạm.doc
Biểu mẫu HCNS\BMVP-02 Bản tự kiểm điểm cá nhân.doc
Biểu mẫu HCNS\BMVP-03 Biên bản họp xem xét kỷ luật.doc

Link tải Bieu mau HCNS

Viết bình luận của bạn
Thu gọn